Thực trạng điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường mầm non thành phố Thái Bình, năm 2018

Tác giả: Nguyễn Thị Liễu, Phạm Thị Dung, Phạm Ngọc Khái, Nguyễn Thị Hồng Yến
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 3 - Tháng 5/ Vol.15 - No.3 - May - Năm 2019/ Year 2019
Tóm tắt tiếng Việt:

Điều tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại 43 bếp ăn tập thể (BATT) trường mầm non thành phố Thái Bình năm 2018 nhằm mô tả điều kiện đảm bảo ATTP tại những BATT này. Kết quả cho thấy khoảng 23,3% số cơ sở đạt điều kiện cơ sở vật chất, 53,5% đạt điều kiện trang thiết bị dụng cụ; 69,8% đạt điều kiện về con người trực tiếp chế biến thực phẩm; 81,4% số bếp đạt tiêu chí về nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và 90,7% số bếp đạt tiêu chí lưu mẫu thực phẩm. Các trường cần quan tâm hơn nữa việc nâng cấp, cải tạo và bổ sung trang thiết bị dụng cụ hàng năm tại các bếp ăn tập thể.

Từ khóa: An toàn thực phẩm, bếp ăn tập thể, trường mầm non, Thái Bình.
Toàn văn: Liên hệ SĐT (84-24) 3971 3090 hoặc E-mail niec@dinhduong.org.vn

Food safety conditions at preschool kitchen facilities in Thai Binh city in 2018

Author: Nguyen Thi Lieu, Pham Thi Dung, Pham Ngoc Khai, Nguyen Thi Hong Yen
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 3 - Tháng 5/ Vol.15 - No.3 - May - Năm 2019/ Year 2019
English summary:

This research investigated 43 preschool kitchen facilities in Thai Binh city in 2018 to describe food safety conditions at these collective facilities. The results showed that the rate of kitchens with satisfactory facilities was 23.3%, 53.5% of them met the criteria for source of raw material and food additives and 90.7% met the criteria for storing food samples. These schools need to pay more attention to upgrading, renovating and supplementing annual equipment and facilities at collective kitchens.

Keyword: Food safety, Collective kitchens, Preschool, Thai Binh.
Full text: Call (84-24) 3971 3090 or E-mail niec@dinhduong.org.vn