Thực trạng và giải pháp can thiệp cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em trong 1000 ngày đầu đời tại thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Đỗ Thị Ngọc Diệp
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 2 - Tháng 5/ Vol.15 - No.2 - May - Năm 2019/ Year 2019
Tóm tắt tiếng Việt:

Tình trạng dinh dưỡng cảu trẻ em thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) có nhiều cải thiện rõ rệt liên tục và bền vững trong 10 năm gần đây cả về tầm vóc, thể lực, các rối loạn dinh dưỡng. Các số liệu giám sát dịch tễ học cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại TPHCM đã giảm ở mức thấp nhất trong cả nước ở cả 3 thể nhẹ cân, thấp còi và gầy còm (lần lượt là 4,4%; 6,8% và 1,8% vào năm 2017). Tỷ lệ thừa cân béo phì là 11,1% với xu hướng tăng chậm. Tình trạng thiếu năng lượng trường diễn của phụ nữ tuổi sinh đẻ chỉ 9,7% tiếp tục giảm sâu và bền vững. Đã thanh toán được các thể lâm sàng do thiếu hụt vi chất dinh dưỡng như khô mắt, bướu cổ. Bài học kinh nghiệm từ thành công bao gồm: xây dựng các giải pháp can thiệp dinh dưỡng tập trung vào 100 ngày đầu đời cả cộng đồng lẫn trong bệnh viện, đào tạo nâng cao năng lực mạng lưới cán bộ dinh dưỡng, phối hợp các chuyên khoa sản – nhi với vai trò chủ lục của đơn vị chuyên môn về dinh dưỡng tiết chế là Trung tâm Dinh dưỡng, đầu tư nguồn lực của chính quyền thành phố và sự tham gia của cộng đồng.

Từ khóa: Tình trạng dinh dưỡng, suy dinh dưỡng, 1000 ngày đầu đời, giải pháp dinh dưỡng, trẻ em thành phố Hồ Chí Minh.
Toàn văn: Liên hệ SĐT (84-24) 3971 3090 hoặc E-mail niec@dinhduong.org.vn

Community based intervention to improve the nutrition status of children in Ho Chi Minh city first 1000 days of life

Author: Do Thi Ngoc Diep
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 2 - Tháng 5/ Vol.15 - No.2 - May - Năm 2019/ Year 2019
English summary:

In this review article, the trends in the nutritional status of Ho Chi Minh population and framework of nutrition strategies. The available data show that the overal nutritional status of Ho Chi Minh population has been improved. The prevalence of underweight among children under five years in HCMC has dramatically declined over the past years and to date it has remained the lowest rate in the country in all three types of underweight, stunting and wasting (4.4%; 6.8%; 11.8% respectively in 2017). The velocity of height of children HCMC is more twice than the national average. Some severe micronutrient deficiencies have been eradicated. Key components of these achievements include: Community based intervention, proper nutrition solutions particularly nutrition communication and educations, a widespread nutrition network, investing for nutrition activities of HCMC people committee, socialization and multi-sectoral coordination in nutrition activities, the pivotal role of a specialized nutrition unit as Nutrition Center.

Keyword: Nutritional status, malnutrition, 1000 fist day, nutrition strategies, Ho Chi Minh children.
Full text: Call (84-24) 3971 3090 or E-mail niec@dinhduong.org.vn