Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân tai biến mạch máu não điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2018-2019

Tác giả: Vũ Thị Dung, Phạm Thị Dung, Phan Hương Dương, Trần Khánh Thư
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 2 - Tháng 5/ Vol.15 - No.2 - May - Năm 2019/ Year 2019
Tóm tắt tiếng Việt:

Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 133 bệnh nhân tai biến mạch máu não trên 65 tuổi điều trị nội trú ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tại thời điểm từ tháng 12/2018 đến tháng 2/2019, để đánh giá thực trạng dinh dưỡng của người bệnh. Kết quả: Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn là 9% và tỷ lệ thừa cân, béo phì theo WHO 1998 là 14,3%, tỷ lệ suy dinh dưỡng, nguy cơ suy dinh dưỡng theo phương pháp MNA lần lượt là 3,8% và 15,8%.

Từ khóa: MNA, suy dinh dưỡng, tai biến mạch máu não, trên 65 tuổi, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.
Toàn văn: Liên hệ SĐT (84-24) 3971 3090 hoặc E-mail niec@dinhduong.org.vn

Nutritional status of stroke patients who are inpatient treatment at Thai Binh general hospital in 2018-2019

Author: Vu Thi Dung, Pham Thi Dung, Phan Huong Duong, Tran Khanh Thu
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 2 - Tháng 5/ Vol.15 - No.2 - May - Năm 2019/ Year 2019
English summary:

Descriptive cross sectional study on 133 stroke patients over 65 years who were on inpatient treatment in Thai Binh general hospital was conducted from December 2018 to February 2019, to assess nutritional status of the patients. The results showed that the proportion of patients with chronic energy deficiency was 9.0% and the rate of overweight and obesity was 14.3%, the rates of malnutrition and risk of malnutrition by MNA method were 3.8% and 15.8%, respectively.

Keyword: MNA, malnutrition, Stroke, over 65 years old; Thai Binh General Hospital.
Full text: Call (84-24) 3971 3090 or E-mail niec@dinhduong.org.vn