Tình trạng dinh dưỡng và tỷ lệ thiếu máu của bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình năm 2018

Tác giả: Vũ Thế Lộc, Vũ Phong Túc, Phạm Thị Dung
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 2 - Tháng 5/ Vol.15 - No.2 - May - Năm 2019/ Year 2019
Tóm tắt tiếng Việt:

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng (TTDD) của bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang điều tra 194 bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện. Đánh giá TTDD bằng chỉ số khối cơ thể BMI và xét nghiệm định lượng Hemoglobin máu. Kết quả cho thấy tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn (CED) chung là 17%. Tỷ lệ CED của nữ là 18,3% cao hơn nhóm nam là 16,3%. Tỷ lệ thừa cân – béo phì (TCBP) chung là 15,5%, tỷ lệ TCBP của nữ là 22,5% cao hơn ở nhóm bệnh nhân nam là 11,4%. Tỷ lệ thiếu máu chung của bệnh nhân là 30,9%, đặc biệt là nữ giới chiếm 64,8%.

Từ khóa: Tình trạng dinh dưỡng, chỉ số khối cơ thể, thiếu máu, Bệnh viện Tâm thần, Thái Bình.
Toàn văn: Liên hệ SĐT (84-24) 3971 3090 hoặc E-mail niec@dinhduong.org.vn

Nutritional status and the prevalence of anemia of patients admitted to psychiatric hospital of Thai Binh province

Author: Vu The Loc, Vu Phong Tuc, Pham Thi Dung
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 2 - Tháng 5/ Vol.15 - No.2 - May - Năm 2019/ Year 2019
English summary:

Objectives: This study was to identify the prevalence of malnutrition, the prevalence of overweight and the prevalence of anemia of patients to Psychiatric hospital of Thai Binh province. Subjects: 194 patients admitted to Psychiatric hospital of Thai Binh province were enrolled in the investigation. The subjects were classified as being malnourished using anthropometric method when body mass index less than 18.5. Methods: The epidemiological descriptive method using cross – sectional survey. Results: The prevalence of undernutrition (BMI < 18.5) was 17%. The prevalence of overweight (BMI > 25) was 15.5%. The prevalence of enemia was 30.9%.

Keyword: CED, Overweight, Anemia, Psychiatric Hospital Thai Binh province.
Full text: Call (84-24) 3971 3090 or E-mail niec@dinhduong.org.vn