Chương trình phòng chống thiếu Vitamin A và thiếu máu giai đoạn 2001-2010

Tác giả: Nguyễn Công Khẩn, Nguyễn Xuân Ninh, Nguyễn Chí Tâm, Hà Huy Khôi
Ấn phẩm khác/ Other publication - -
Tóm tắt tiếng Việt:

Trong giai đoạn 2001-2005 hoạt động phòng chống thiếu vitamin A, thiếu máu dinh dưỡng đã thu được nhiều thành tựu đáng kể, đã cơ bản duy trì được việc thanh toán bệnh khô mắt do thiếu vitamin A trong phạm vi toàn quốc, đã giảm đáng kể tỷ lệ thiếu máu dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em. Nhận thức của cộng đồng về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng đã nâng cao rõ rệt. Các địa phương và các ngành khác đã tham gia rất tích cực, có hiệu quả trong các chiến dịch phòng chống thiếu vitamin A, thiếu máu dinh dưỡng. Cộng đồng và các địa phương đã đóng góp đáng kể về nguồn lực cho các hoạt động này. Về cơ bản, đã đạt được các mục tiêu đề ra vào năm 2005 và được quốc tế đánh giá cao.Trong thời gian tới, việc duy trì các kết quả can thiệp là hết sức quan trọng, đồng thời áp dụng các giải pháp mới mang tính chất dài hạn như tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. Giải pháp này đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, các doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu và cần có các chính sách, quy định pháp lý để duy trì mối liên kết đối tác vì mục đích cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người dân.Việc xem xét tính khả thi trong việc áp dụng bổ sung đa vi chất cho phụ nữ tuổi sinh đẻ và trẻ em < 5tuổi, trẻ học đường... tại những vùng khó khăn trong những năm tới cần tiếp tục được nghiên cứu và phát triển, góp phần cải thiện tình trạng thiếu vi chất đang phổ biến ở các vùng này, từ mức rất cao hoặc cao về ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng xuống mức trung bình hoặc thấp, tiến tới cải thiện chiều cao của trẻ ở các vùng này. 

Từ khóa: Thiếu vitamin A, thiếu máu.
Toàn văn: Liên hệ SĐT (84-24) 3971 3090 hoặc E-mail niec@dinhduong.org.vn

rogram to prevent vitamin A deficiency and anemia in the 2001-2010 period

Author: Nguyen Cong Khan, Nguyen Xuan Ninh, Nguyen Chi Tam, Ha Huy Khoi
Ấn phẩm khác/ Other publication - -
English summary:

In the 2001-2005 period activity against vitamin A deficiency, nutritional anemia has gained many significant achievements, has basically maintained the payment of dry eye disease caused by vitamin A deficiency in the whole country, has significantly reduce the rate of nutritional anemia in mothers and children. Community awareness on prevention of micronutrient deficiency has improved markedly. Local authorities and other sectors have participated actively and effectively in campaigns to prevent vitamin A deficiency, nutritional anemia. Local community and has contributed significant resources for these activities. Basically achieved the objectives set out in 2005 and is internationally appreciated.In the coming time, the maintenance of the intervention result is very important, and apply new solutions to long-term nature such as enhanced micronutrients in food. This solution requires the close coordination between state, enterprises, research institutions and should have policies and legal provisions to maintain link partners for the purpose of improving nutritional status of people.The review of the feasibility of applying multi-micronutrient supplementation for women of childbearing age and children under 5 years of age, young school ... in difficult areas in the coming years to continue research and development, contributing to improved micronutrient deficiency are common in these areas, from high or very high level of significance to public health average or low, proceed to improve the height of the children in these areas.

Keyword: Vitamin A deficiency, Anemia.
Full text: Call (84-24) 3971 3090 or E-mail niec@dinhduong.org.vn