Đánh giá sự tuân thủ dinh dưỡng điều trị sau tư vấn ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2 tại bệnh viện Trung ương Huế

Tác giả: Hồ Thị Phương Lan, Phạm Ngọc Khái, Trần Hữu Dàng
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 3 - Tháng 5/ Vol.15 - No.3 - May - Năm 2019/ Year 2019
Tóm tắt tiếng Việt:

Nghiên cứu thực hiên trên 126 bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) type 2 điều trị nội trú tại Bệnh viện Trung ương Huế được tư vấn trực tiếp về dinh dưỡng điều trị ngay từ ngày đầu nhập viện, sau 15 ngày theo dõi dọc đã điều tra cắt ngang đánh giá lại để so sánh trước – sau can thiệp. Mục tiêu: Đánh giá sự tuân thủ dinh dưỡng điều trị sau tư vấn ở bệnh nhân ĐTĐ type 2. Kết quả: Bệnh nhân đã thay đổi thói quen dinh dưỡng theo hướng tích cự với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với trước tư vấn (P < 0,05). Đã giảm một cách có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) về tần suất sử dụng thường xuyên một số thực phẩm có chỉ số đường huyết cao từ glucid tinh chế và quả ngọt, giảm sử dụng thực phẩm nhiều cholesterol, giảm sử dụng các đồ uống có hại, tăng sử dụng các thực phẩm giàu protein.

Từ khóa: Dinh dưỡng điều trị, tư vấn dinh dưỡng, đái tháo đường type 2, Bệnh viện TƯ Huế.
Toàn văn: Liên hệ SĐT (84-24) 3971 3090 hoặc E-mail niec@dinhduong.org.vn

Evaluation of nutrition treatment compliance after consulting in type 2 diabetes patients in Hue Central Hospital

Author: Ho Thi Phuong Lan, Pham Ngoc Khai, Tran Huu Dang
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 3 - Tháng 5/ Vol.15 - No.3 - May - Năm 2019/ Year 2019
English summary:

The study was carried out on 126 type 2 diabetes patients that were treated inpatient in Hue Central Hospital. Those patients were directly consulted about nutrition treatment at the first day of hospital admission. And after 15 days of follow up, a cross section treatment compliance after consulting in type 2 diabetes patients. The results show that: The patients changed nutrition habits in a positive way with a significant difference compared to before consultation (p< 0.05). There were significantly decrease (p< 0.05) in frequency of regular use some foods with high glycemic index from refined carbohydrates and sweet fruits, reduction of high cholesterol food consumption, reduction of the use of harmful beverages, and an increase of the use of protein – rich foods.

Keyword: Nutrition treatment, nutritional consulting, type 2 diabetes, Hue Central Hospital.
Full text: Call (84-24) 3971 3090 or E-mail niec@dinhduong.org.vn