Kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm của giáo viên và người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm tại các trường mầm non thành phố Thái Bình năm 2018

Tác giả: Nguyễn Thị Liễu, Phạm Thị Dung, Phạm Ngọc Khái, Nguyễn Thị Hồng Yến
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 3 - Tháng 5/ Vol.15 - No.3 - May - Năm 2019/ Year 2019
Tóm tắt tiếng Việt:

Điều tra kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm (ATTP) của 107 người trực tiếp chế biến thực phẩm (CBTP) và 172 giáo viên tại 43 trường mầm non tại thành phố Thái Bình năm 2018 nhằm đánh giá kiến thức, thực hành về ATTP của giáo viên và người trực tiếp CBTP. Kết quả: Có 90,7% người trực tiếp của CBTP có giấy xác nhận kiến thức ATTP< 94,8% giáo viên và 94,4% người trực tiếp CBTP có kiến thức về ATTP đạt yêu cầu; 57,6% giáo viên có thực hành đúng về ATTP, trong đó 90,7% thực hiện rửa tay trước khi chia thức ăn cho học sinh và 94,7% yêu cầu học sinh rửa tay trước và sau khi ăn xong; 48,6% người trực tiếp CBTP có thực hành đúng về ATTP trong đó có 92,5% dùng găng tay và 87,9% đeo khẩu trang trong quá trình chế biến thực phẩm.

Từ khóa: Thực hành về an toàn thực phẩm, kiến thức về an toàn thực phẩm, giáo viên, người trực tiếp chế biến thực phẩm, Thái Bình.
Toàn văn: Liên hệ SĐT (84-24) 3971 3090 hoặc E-mail niec@dinhduong.org.vn

Knowledge and practice on food safety of people directly processing food and teachers at preschools in Thai Binh city in 2018

Author: Nguyen Thi Lieu, Pham Thi Dung, Pham Ngoc Khai, Nguyen Thi Hong Yen
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 3 - Tháng 5/ Vol.15 - No.3 - May - Năm 2019/ Year 2019
English summary:

This study investigated 107 people directly processing food and 172 teachers at 43 presschools in Thai Binh city in 2018 in order to assess their general knowledge and practices on food safety during food processing. The results showed that 90.7% of people directly processing food have a certificate on food safety knowledge; 94.8% of teachers and 94.4% of direct food processors had good knowledge on food safety; 57.6% of teachers had correct practices of food safety, of which 90.7% performed hand washing before distributing food for students and 94.7% asked students to wash their hands before and after eating; 48.6% of people directly processing food had food practices on food safety, in which 92.5% used gloves and 87.9% wore masks during food processing.

Keyword: Knowledge on food safety; Practice on food safety; Teacher; People directly processing food; Thai Binh.
Full text: Call (84-24) 3971 3090 or E-mail niec@dinhduong.org.vn