Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của sinh viên trường Cao đẳng Quân y 1 năm 2018

Tác giả: Dương Văn Hòa, Nguyễn Văn Công, Ninh Thị Nhung
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 3 - Tháng 5/ Vol.15 - No.3 - May - Năm 2019/ Year 2019
Tóm tắt tiếng Việt:

Mục đích: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng (TTDD) và một số yếu tố liên quan của sinh viên trường Cao đẳng Quân Y 1 năm 2018, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm cải thiện TTDD cho sinh viên. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 418 sinh viên trường Cao đẳng Quân Y 1 về chỉ số nhân trắc dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan đến TTDD như chế độ và thói quen ăn, uống, hoạt động thể lực, lao động trí óc, yếu tố kinh tế xã hội. Kết quả: Chiều cao, cân nặng trung bình của nam giới 170,0 ± 5,9cm và 60,1 ± 9,4 kg, của nữ giới là 157 ± 4,9 cm và 48,9 ± 6,1 kg, tỷ trọng mỡ là 16,0 ± 4,2%, vòng bụng trung bình là 72,0 ± 7,9cm, vòng ngực là 84,8 ± 6,4cm, vòng mông là 89,8 ± 5,7cm. Giá trị BMI trung bình của sinh viên là 20,3 ± 2,4, trong đó tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn (TNLTD) là 21,3%, tỷ lệ thừa cân/ béo phì (TCBP) là 11,0%. Tỷ lệ sinh viên TCBP do ăn sáng thường xuyên là 13,0%, do không ăn kiêng là 90,4%, do ăn theo bữa là 89,4%. Kết luận: Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn (TNLTD) chung của sinh viên trường Cao đẳng Quân Y 1 là 21,3%. Tỷ lệ sinh viên TCBP chung là 11,0%. Có mối liên quan giữa một số yếu tố đến TTDD của sinh viên: Sinh viên không ăn sáng thường xuyên, sinh viên không tự nấu, mức chi hàng tháng của sinh viên.

Từ khóa: Tình trạng dinh dưỡng, sinh viên, Cao đẳng Quân Y 1.
Toàn văn: Liên hệ SĐT (84-24) 3971 3090 hoặc E-mail niec@dinhduong.org.vn

Nutritional status and some related fators of students in military medicine college No1 in 2018

Author: Duong Van Hoa, Nguyen Van Cong, Ninh Thi Nhung
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 3 - Tháng 5/ Vol.15 - No.3 - May - Năm 2019/ Year 2019
English summary:

Objective: To assess nutritional status and some related factors of students of No1 Military Medical College in 2018, thereby giving recommendations for nutrition improvement of the students. Study design: Cross – sectional study, over 418 students of Military Medicine College No1 in 2018 were surveyed on nutritional anthropometric indices and some factors related to nutritional status such as diet, physical activities, intellectual activities and social economic. Data were analyzed by medical statistical methods. Results: The average height and weight of men were 170.0 ±  5.9 cm and 60.1 ± 9.4kg, of women were 157 ± 4.9cm, and 48.9 ± 6.1 kg. Fat density was 16.0 ± 4.2%. Average waist size was 72.0 ± 7.9cm, chest size was 84.8 ± 6.4cm, buttock size was 89.8 ± 5.7cm. Average BMI was 20.3 ± 2.4, and the prevalence of chronic energy deficiency was 21. The rate of overweight/ obesity was 11.0%. The proportion of students with chronic energy deficiency who had irregular breakfast was 27.4%, in which those skipping meals accounted for 16.9%. The proportion of overweight/ obesity students having regular breakfast was 13.0%, having no restricted diet was 90.4%, having irregular breakfast was 89.4%. Conclusion: The overall energy deficiency rate of students of 1 Military Medical College No was 21.3%, the overall overweight/ obesity student rate was 11.0%. There is an regularly, students do not cook for themselves, monthly spending of students.

Keyword: Nutritional status, student, No1 Military Medical College.
Full text: Call (84-24) 3971 3090 or E-mail niec@dinhduong.org.vn