Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại khoa nội tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

Tác giả: Nguyễn Năng Đễ, Vũ Thanh Bình, Phạm Ngọc Khái, Phan Ngọc Quang
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 3 - Tháng 5/ Vol.15 - No.3 - May - Năm 2019/ Year 2019
Tóm tắt tiếng Việt:

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 2 – 4/2019 tại Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Thái Bình với thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang tại thời điểm bệnh nhân nhập viện điều trị. Tổng số 31 bệnh nhân được chẩn đoán tăng huyết áp (THA) đã được chọn theo phương pháp chọn mẫu có chủ đích. Mục tiêu: Mô tả tình trạng dinh dưỡng (TTDD) của bệnh nhân THA điều trị nội trú tại khoa Nội Tim mạch. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Kết quả: Có 64,1% người bệnh đã kiểm soát huyết áp đạt muc tiêu. Trong số bệnh nhân THA có 4,6% thiếu năng lượng trường diễn (TNLTD) và 20,6% mắc thừa cân béo phì (TCBP), tỷ lệ thừa cân béo phì tăng cao hơn (36,2%) ở nhóm chưa kiểm soát được huyết áp với p < 0,05. Bệnh nhân THA có 17,6% thiếu máu. Tỷ lệ người bệnh có tăng cholesterol là 37,4% trong đó ở nam (50,8%) nhiều hơn nữ (24,2%) có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 đồng thời có 61,8% tăn triglyceride máu và tỷ lệ này ở nam cao hơn nữ giới (70,8% so với 53,0%; p < 0,05).

Từ khóa: Tình trạng dinh dưỡng, tăng huyết áp, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.
Toàn văn: Liên hệ SĐT (84-24) 3971 3090 hoặc E-mail niec@dinhduong.org.vn

Results of nutritional treatment consultation for hypertensive patients was treated in clinical cardiovascular department of Thai Binh general hospital

Author: Nguyen Nang De, Vu Thanh Binh, Pham Ngoc Khai, Phan Ngoc Quang
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 3 - Tháng 5/ Vol.15 - No.3 - May - Năm 2019/ Year 2019
English summary:

The study applied non-controlled clinical intervention with direct counseling on nutrition treatment for 131 hypertensive patients that were treated in the clinical cardiovascular department of Thai Binh General Hospital from February to April, 2019. Patients were followed up and re-evaluated after 7 days of intervention to calculate the effectiveness index. Objectives: To evaluated results of nutrition counseling for hypertensive patients in the clinical cardiovascular department of Thai Binh General Hospital. The results showed that there was an increased rate of regular use 8 types of herbal drinks to support hypertensive treatment compared with before intervention (p < 0.05). The most common use (approximately 50%0 is knop of Sophora japonica, lotus and lid Eugenia tea. The use of unhealthy foods in hypertensive patients reduced after intervention with p < 0.05. In particular, effectiveness index achieved approximately 96.1% for cakes. The number of hypertensive patients regularly used some foods, that had high cholesterol alcohol, and sugar drinks was a few (0.8 – 7.6%) from the hospital admission and the effectiveness index reaches 100% with viscera, fat, beer and coffee.

Keyword: Nutritional treatment, nutritional counseling, hypertension, Thai Binh General Hospital.
Full text: Call (84-24) 3971 3090 or E-mail niec@dinhduong.org.vn