Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân suy tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2018

Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy, Trần Thị Phúc Nguyệt, Chu Thị Tuyết
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 2 - Tháng 5/ Vol.15 - No.2 - May - Năm 2019/ Year 2019
Tóm tắt tiếng Việt:

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 153 bệnh nhân suy tim đang điều trị nội trú tại bệnh viện tim Hà Nội năm 2018 nhằm mô tả tình trạng dinh dưỡng (TTDD) của bệnh nhận. Kết quả: Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn (CED) của bệnh nhân suy tim đang điều trị tại bệnh viện tim Hà Nội khá cao 25,5% và tỷ lệ thừa cân béo phì là 10,5%. Theo phương pháp đánh giá chủ quan tổng thể SGA tỷ lệ nguy cơ suy dinh dưỡng (SDD) từ trung bình đến nặng là 39,2%. Tỷ lệ nam giới bị nguy cơ suy dinh dưỡng là 23,5% và nữ là 15,6%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa TTDD theo BMI và SGA. Tỷ lệ bệnh nhân có chỉ số eo/ mông lớn là 77% trong đó nam giới là 33,8% và nữ giới là 43,2%.

Từ khóa: Tình trạng dinh dưỡng, suy tim, SGA, Bệnh viện Tim, Hà Nội.
Toàn văn: Liên hệ SĐT (84-24) 3971 3090 hoặc E-mail niec@dinhduong.org.vn

Nutrition status of heart failure patients at Ha Noi heart hospital in 2018

Author: Do Thi Bich Thuy, Tran Thi Phuc Nguyet, Chu Thi Tuyet
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 2 - Tháng 5/ Vol.15 - No.2 - May - Năm 2019/ Year 2019
English summary:

A cross sectional descriptive study was conducted on 153 heart failure patients treated in Hanoi heart hospital in 2018 to describe the patient’s nutritional status. Results: The prevalence of chronic energy deficiency of heart failure patients being treated in Hanoi heart hospital is quite high at 25.5% and the rate of overweight and obesity is 10.5%. According to the subjective global assessment of nutritional status method – SGA, the rate of malnutrition from moderate to severe is 39.2%. The rate of malnourished males is 23.5% and malnutrition is 15.5%. There was a statistically significant relationship between nutritional status according to BMI and SGA. The proportion of patients with large waist/ hips ratio is 77.8% which men are 34.0% and women are 43.8%.

Keyword: Nutrition status, heart failure, SGA, Heart Hospital, Hanoi.
Full text: Call (84-24) 3971 3090 or E-mail niec@dinhduong.org.vn