Tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế

Tác giả: Hồ Thị Phương Lan, Phạm Ngọc Khái, Trần Hữu Giàng
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 3 - Tháng 5/ Vol.15 - No.3 - May - Năm 2019/ Year 2019
Tóm tắt tiếng Việt:

Nghiên cứu được thực hiện với phương pháp mô tả qua điều tra cắt ngang 126 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường type 2 trong ngày đầu nhập điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 09/2018 – 03/2019. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả tình trạng dinh dưỡng (TTDD) và đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân đái tháo đường type 2. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ thiếu dinh dưỡng ở bệnh nhân rất cao, trong đó có 16,7% thiếu năng lượng trường diễn (TNLTD), có 36,5% thừa cân béo phì (TCBP), có 32,5% thiếu máu và 38,6% albumin huyết thanh thấp. Tỷ lệ bệnh nhân không kiểm soát được đường huyết lúc đói là 97,6% và 58,7% có mắc kèm bệnh khác. Trong đó có 27,7% tăng huyết áp, có 66,7% đau xương khớp, có 53,9% tê buốt đầu chi và 33,3% mờ 1 – 2 mắt. Tỷ lệ rối loạn lipid máu rất cao, trong đó có tỷ lệ tăng cholesterol là 27,8% và tăng triglicerid 38,1%.

Từ khóa: Đái tháo đường type 2, tình trạng dinh dưỡng, Bệnh viện TƯ Huế.
Toàn văn: Liên hệ SĐT (84-24) 3971 3090 hoặc E-mail niec@dinhduong.org.vn

Nutritional status, clinical and subclinical characteristics of type 2 diebetic patients treated in Hue central hospital

Author: Ho Thi Phuong Lan, Pham Ngoc Khai, Tran Huu Giang
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 15 - Số 3 - Tháng 5/ Vol.15 - No.3 - May - Năm 2019/ Year 2019
English summary:

A cross – sectional study was conducted from September 2018 to March 2019. 126 patients diagnosed with type 2 diabetes during the first day of treatment at Hue Central Hospital were recruited. Research objectives: to describe nutritional status and clinical and subclinical characteristics of patients with type 2 diabetes. The results showed that the rate of malnutrition in the patients was very high, of which 16.7% had energy deficiency, 36.5% were overweight and obese, 32.5% were anemic and 38.6% had low serum albumin concentration. The proportion of patients with uncontrolled fasting blood glucose was 97.6%; 58.7% had another disease, of which 27.7% had hypertension, 66.7% had osteoarthritis, 53.9% had limb numbness and 33.3% blurred 1 – 2 eyes. The incidence of dyslipidemia was very high, including an increase in cholesterol rate of 27.8% and an increase in triglyceride of 38.1%.

Keyword: Type 2 diabetes, nutritional status, Hue Central Hospital.
Full text: Call (84-24) 3971 3090 or E-mail niec@dinhduong.org.vn