Đặc điểm khẩu phần của sinh viên chính quy năm thứ nhất trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2023

Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu, Trần Khánh Thu, Vũ Duy Tùng
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 19 - Số 4 + 5 - Vol.19 - No.4 + 5 - Năm 2023/ Year 2023
Tóm tắt tiếng Việt:

Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm khẩu phần và mức độ đáp ứng nhu cầu khuyến nghị về hàm lượng các chất dinh dưỡng của sinh viên chính quy năm thứ nhất Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
 
Phương pháp: Điều tra khẩu phần ăn 24 giờ qua trong 2 ngày không liên tục trên 80 sinh viên chính quy năm thứ nhất thuộc ngành Y và ngành Dược đang học tại trường Đại học Y Dược Thái Bình. Mức độ đáp ứng về nhu cầu khuyến nghị được đối chiếu theo Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam năm 2016.
 
Kết quả: Giá trị trung vị (25th-75th percentile) năng lượng khẩu phần của sinh viên là 1565,5 (1271,3–2107,3) Kcal. Tỷ lệ các chất sinh năng lượng trong khẩu phần của sinh viên là P : L : G = 15,9 : 31,8 : 52,0 (%). Tỷ lệ sinh viên đạt nhu cầu khuyến nghị về năng lượng, protein, lipid, và glucid lần lượt là 7,5%,  45,0%, 25,0% và 2,5%. Tỷ lệ sinh viên đạt nhu cầu khuyến nghị về vitamin B1 là 38,8%, vitamin C là 22,5%, kẽm là 31,3%.
 
Kết luận: Sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Dược Thái Bình có tỷ lệ cao chưa đạt nhu cầu khuyến nghị khẩu phần về năng lượng, một số các vitamin và chất khoáng. Cần tổ chức truyền thông giáo dục dinh dưỡng, lồng ghép vào các buổi giảng dạy trong các học phần về Dinh dưỡng để cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xây dựng khẩu phần ăn vừa phù hợp với điều kiện kinh tế, vừa cân đối giữa các chất dinh dưỡng.
 
Tài liệu tham khảo
 
1. Nguyễn Thị Đan Thanh, Phạm Văn Phú và Lê Danh Tuyên. Tình trạng dinh dưỡng của sinh viên Y1 và Y4 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014. Tạp chí Y học Dự phòng. 2015;6(166):182-187. 
 
2. Nguyễn Thị Pháp. Khẩu phần ăn và một số yếu tố liên quan của sinh viên y khoa năm thứ 4 và thứ 5 tại Đại học Tây Nguyên. Tạp Chí Y Học Việt Nam. 2022;512(2):100-104. 
 
3. Dương Văn Hòa, Nguyễn Văn Công và Ninh Thị Nhung. Thực trạng khẩu phần của sinh viên nam trường Cao đẳng Quân Y 1 năm 2018. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2019;15(2):55-61. 
 
4. Trương Thị Ngọc Đường và Phạm Văn Phú. Tình trạng dinh dưỡng của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ năm 2019. Tạp chí Y học Cộng Đồng. 2020;59(6):177-181. 
 
5. Phạm Thị Thanh Tú, Lê Đức Cường và Nguyễn Văn Công. Đặc điểm khẩu phần của lưu học sinh Lào trường Đại học Tây Bắc năm 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2021;17(5):16-22. 
 
6. Nguyễn Trường An. Nghiên cứu khối mỡ cơ thể của thanh niên 19 đến 25 tuổi. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 2009;34(1): 24-33. 
 
7. Bộ Y tế và Viện Dinh dưỡng. Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội 2016. 
 
8. Phạm Thị Hòa. Đặc điểm khẩu phần và tình trạng dinh dưỡng của sinh viên chính quy tại hai trường đại học, trung cấp tỉnh Nam Định năm 2012, Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Y tế công cộng, trường Đại học Y Dược Thái Bình, 2016. 
 
9. Firdous Jahan, Rizwan Qasim P., Zaid Mukhlif, et al. Evaluation of nutritional status in relation to the cognitive performance of medical students at Oman medical college. Universal Journal of Public Health. 2018;6(1):23–29.

Từ khóa: Đặc điểm khẩu phần, sinh viên, Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Dietary intake of the first-year students at Thai Binh university of medicine and pharmacy in 2023

Author: Trung Hieu NGUYEN, Khanh Thu TRAN, Duy Tung VU
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 19 - Số 4 + 5 - Vol.19 - No.4 + 5 - Năm 2023/ Year 2023
English summary:

Aims: To evaluate the dietary characteristics and the extent to which they meet the recommended nutritional needs of first-year full-time students at Thai Binh University of Medicine and Pharmacy.
 
Methods: The food intake of the 80 students was measured using the 24-h dietary recalls on two consecutive days. The level of meeting the recommended needs was compared with the Recommended Nutritional Needs for Vietnamese people in 2016.
 
Results: The median (25th-75th percentile) energy intake of students was 1565.5 (1271.3–2107.3) Kcal. The ratio of energy-generating substances in the diet (Carbohydrate:Protein:Lipid) was 15.9 : 31.8 : 52.0.The rate of students who met the recommended requirement for energy, protein, lipid, and carbohydrate intake was 7.5, 45.0, 25.0, and 2.5%, respectively. The rate of students who met recommended requirement for vitamin B1, vitamin C, and zinc was 38.8, 22.5, and 31.3%, respectively.
 
Conclusion: First-year students at Thai Binh University of Medicine and Pharmacy had a high rate of not meeting the recommended dietary needs for energy, some vitamins, and minerals. It is necessary to organize nutrition education and communication and integrate it into teaching sessions in Nutrition modules to provide students with basic knowledge about building diets that are suitable for economic conditions and ensure a balanced intake of nutrients.
 
References
 
1. Nguyễn Thị Đan Thanh, Phạm Văn Phú và Lê Danh Tuyên. Tình trạng dinh dưỡng của sinh viên Y1 và Y4 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014. Tạp chí Y học Dự phòng. 2015;6(166):182-187. 
 
2. Nguyễn Thị Pháp. Khẩu phần ăn và một số yếu tố liên quan của sinh viên y khoa năm thứ 4 và thứ 5 tại Đại học Tây Nguyên. Tạp Chí Y Học Việt Nam. 2022;512(2):100-104. 
 
3. Dương Văn Hòa, Nguyễn Văn Công và Ninh Thị Nhung. Thực trạng khẩu phần của sinh viên nam trường Cao đẳng Quân Y 1 năm 2018. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2019;15(2):55-61. 
 
4. Trương Thị Ngọc Đường và Phạm Văn Phú. Tình trạng dinh dưỡng của sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ năm 2019. Tạp chí Y học Cộng Đồng. 2020;59(6):177-181. 
 
5. Phạm Thị Thanh Tú, Lê Đức Cường và Nguyễn Văn Công. Đặc điểm khẩu phần của lưu học sinh Lào trường Đại học Tây Bắc năm 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2021;17(5):16-22. 
 
6. Nguyễn Trường An. Nghiên cứu khối mỡ cơ thể của thanh niên 19 đến 25 tuổi. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 2009;34(1): 24-33. 
 
7. Bộ Y tế và Viện Dinh dưỡng. Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội 2016. 
 
8. Phạm Thị Hòa. Đặc điểm khẩu phần và tình trạng dinh dưỡng của sinh viên chính quy tại hai trường đại học, trung cấp tỉnh Nam Định năm 2012, Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Y tế công cộng, trường Đại học Y Dược Thái Bình, 2016. 
 
9. Firdous Jahan, Rizwan Qasim P., Zaid Mukhlif, et al. Evaluation of nutritional status in relation to the cognitive performance of medical students at Oman medical college. Universal Journal of Public Health. 2018;6(1):23–29.

Keyword: Dietary intake, student, Thai Binh University of Medicine and Pharmacy