STT Tải về
1 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Biểu đồ tăng trưởng
2 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Tài liệu hướng dẫn cho Đội trưởng đội điều tra của tỉnh
3 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Phụ lục các bảng
4 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Tài liệu hướng dẫn cho Điều tra viên
5 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Tài liệu hướng dẫn cho Điều phối viên của tỉnh
6 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Phiếu điều tra tuyến xã UNC01
7 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Phiếu điều tra tuyến huyện UNV01
8 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Phiếu điều tra tuyến tỉnh UNC01
9 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Mẫu hướng dẫn báo cáo hoạt động Dinh dưỡng Cộng đồng của cán bộ quản lý
10 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Phiếu điều tra tình hình kinh tế xã hội của xã, phường
11 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Bộ câu hỏi
12 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Phiếu hỏi ghi tiêu thụ lương thực thực phẩm hộ gia đình trong ngày qua
13 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Khẩu phần hộ gia đình
14 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Phiếu điều tra 30 cụm
15 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Hướng dẫn UNC01
16 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Phiếu điều tra 30 cụm
17 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Hướng dẫn cân đo
18 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Hướng dẫn tổng điều tra hộ gia đình
19 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Hướng dẫn hỏi ghi khẩu phần trẻ dưới 5 tuổi
20 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Hỏi đáp
21 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Hướng dẫn hỏi ghi khẩu phần hộ gia đình
22 Tổng điều tra dinh dưỡng 2009 - Tài liệu hướng dẫn điều tra 30 cụm
23 Kỷ yếu công trình nghiên cứu
24 Tình hình dinh dưỡng; Chiến lược can thiệp 2001-2005 và Định hướng giai đoạn 2006-2010. Phần cuối
123