Hàm lượng metanol trong rượu trắng tại 3 xã và thị trấn đã xảy ra ngộ độc do rượu

Tác giả: Nguyễn Văn Sỹ, Phạm Thị Thanh Nga, Phạm Thị Đoan, Mai Thị Vân Anh
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 18 - Số 3 + 4 - Vol.18 - No.3 + 4 - Năm 2022/ Year 2022
Tóm tắt tiếng Việt:

Mục tiêu: Nghiên cứu này được thực hiện để xác định hàm lượng metanol trong 126 mẫu rượu trắng thu thập tại các hộ gia đình và tại các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn 3 xã/thị trấn đã từng xảy ra ngộ độc do rượu.
 
Phương pháp: Hàm lượng metanol trong các mẫu thử được xác định bằng phương pháp sắc ký khí với detector ngọn lửa (FID).
 
Kết quả: Có 69/126 mẫu rượu chứa metanol chiếm 54,8%. Hàm lượng metanol nằm trong khoảng từ 13,6 đến 233,8 mg/lít cồn 1000, thấp hơn giới hạn cho phép theo quy định TCVN 7043:2013.
 
Kết luận: Kết quả của nghiên cứu này được sử dụng để đánh giá nguy cơ của metanol trong rượu đối với sức khỏe của người dân tại các địa phương này đồng thời giúp các nhà quản lý có thêm thông tin để tăng cường các biện pháp phòng chống ngộ độc rượu có chứa metanol.
 
 

Từ khóa: Metanol, sắc ký khí, detector ngọn lửa, rượu trắng

The methanol content in white spirit in three communes where poisoning had occurred by spirit

Author: Van Sy NGUYEN, Thi Thanh Nga PHAM, Thi Doan PHAM, Thi Van Anh MAI
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 18 - Số 3 + 4 - Vol.18 - No.3 + 4 - Năm 2022/ Year 2022
English summary:

Aims: This study was carried out to determine the methanol content of 126 white spirit samples collecting at households and reailstores in three communes where poisoning had occurred by spirit.
 
Methods: The methanol content in the samples was determined by gas chromatography with a flame ionization detector (FID).
 
Results: There were 69 in 126 samples contained methanol (about 54.8 percent). The concentration of methanol ranged from 13.6 to 233.8 mg/litter etanol 1000, lower than the maximum level according to TCVN 7043:2013.
 
Conclusion: The results of this study not only be used to risk assessment of methanol in spirit to human health, but also provide the administrators with more information to strengthen measures to prevent spirit poisoning containing methanol.

Keyword: Methanol, gas chromatography, flame ionization detection, white spirit