Nhu cầu tư vấn dinh dưỡng của người bệnh ung thư phổi đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Tác giả: Hoàng Hạ Vi, Kiều Mai Phương Anh, Lê Thị Thu Hà
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 19 - Số 4 + 5 - Vol.19 - No.4 + 5 - Năm 2023/ Year 2023
Tóm tắt tiếng Việt:

Mục tiêu: Mô tả nhu cầu tư vấn dinh dưỡng của người bệnh ung thư phổi đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội năm 2023.
 
Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 168 người bệnh ung thư phổi đang điều trị tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.
 
Kết quả: Trong số 106 người bệnh (63,1%) có nhu cầu được tư vấn dinh dưỡng, 56,7% mong muốn được tư vấn khi nằm viện, 91,5% muốn được cán bộ dinh dưỡng tư vấn và 81,2% muốn được tư vấn tại giường bệnh.  Nội dung muốn được tư vấn nhiều nhất là tình trạng dinh dưỡng (63,2%) và thực phẩm không nên dùng (32,1%).
 
Kết luận: Người bệnh ung thư phổi đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội có nhu cầu tư vấn dinh dưỡng cao tại giường bệnh và do cán bộ tư vấn dinh dưỡng thực hiện. Do đó cần quan tâm đáp ứng kịp thời các nhu cầu dinh dưỡng này cho người bệnh ung thư phổi.
 
Tài liệu tham khảo
 
1. Đỗ Thị Thu Nga. Nghiên cứu tổn thương bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ trên chụp PET/CT tại bệnh viện K. Luận văn Bác sỹ chuyên khoa II. Trường Đại học Y Hà Nội. 2020. Truy cập tại http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2737. 
 
2. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, và c.s. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209–249. 
 
3. Righini CA, Timi N, Junet P, Bertolo A, Reyt E, Atallah I. Assessment of nutritional status at the time of diagnosis in patients treated for head and neck cancer. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2013;130(1):8–14. 
 
4. Trần Thị Anh Tường, Nguyễn Thị Kim Ngân và cộng sự. Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2018;14(4):7-15. 
 
5. Khổng Kim Chung, Đặng Việt Đức, Nguyễn Bá Tâm, Nguyễn Thanh Chò, Phạm Ngọc Châu, Nguyễn Thị Thanh Luyến. Nhu cầu tư vấn dinh dưỡng của người bệnh rung nhĩ điều trị ngoại trú thuốc chống đông kháng vitamin K tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2021. Tạp Chí Nghiên Cứu Học. 2022;153(5):155–164. 
 
6. Trần Khánh Thu. Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và hiệu quả mô hình can thiệp tư vấn dinh dưỡng, cung cấp chế độ ăn cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ. Luận án Tiến sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội. 2017. Truy cập tại http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1737. 
 
7. Phạm Thị Thắm, Đoàn Ngọc Thuỷ Tiên, Lê Thị Hương, Đặng Công Sơn, Ngô Thị Thanh Vân, Lê Minh Đạt. Nhu cầu và sự sẵn sàng chi trả cho dịch vụ tư vấn dinh dưỡng của người bệnh tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2018-2019. Tạp chí Y tế Công cộng. 2020:68-77. 
 
8. Nguyễn Thị Đính, Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Liễu, Nguyễn Thị Thu Thủy. Nhu cầu, khả năng chi trả cho suất ăn bệnh lý và tư vấn dinh dưỡng của người bệnh tại Bệnh viện K. 2019. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2020; 129(5):172-178.

Từ khóa: Nhu cầu tư vấn dinh dưỡng, người bệnh, ung thư phổi, bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Needs for nutrition counseling of lung cancer patients undergoing treatment at Hanoi oncology hospital

Author: Ha Vi HOANG, Mai Phuong Anh KIEU, Thi Thu Ha LE
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 19 - Số 4 + 5 - Vol.19 - No.4 + 5 - Năm 2023/ Year 2023
English summary:

Aims: To describe the nutrition counseling demand of lung cancer patients undergoing inpatient treatment at Hanoi Oncology Hospital in 2023.
 
Methods: A cross-sectional study was conducted on 168 lung cancer patients undergoing treatment at the Hanoi Oncology Hospital.
 
Results: Of the 106 patients (63.1%) patients desired nutrition counseling, 56.7% wanted advice while in the hospital, 91.5%, desired to consult with a nutritionist, and 81.2% desired to be consulted at the hospital bed. The advice most sought after was related to nutritional status (63.2%) and foods that should not be eaten (32.1%).
 
Conclusion: The lung cancer patients undergoing treatment at Hanoi Oncology Hospital have expressed a high demand for dietary counseling from a nutritionist while in bed.  It is necessary to respond to these needs of the lung cancer patients promptly.
 
References
 
1. Đỗ Thị Thu Nga. Nghiên cứu tổn thương bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ trên chụp PET/CT tại bệnh viện K. Luận văn Bác sỹ chuyên khoa II. Trường Đại học Y Hà Nội. 2020. Truy cập tại http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2737. 
 
2. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, và c.s. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209–249. 
 
3. Righini CA, Timi N, Junet P, Bertolo A, Reyt E, Atallah I. Assessment of nutritional status at the time of diagnosis in patients treated for head and neck cancer. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2013;130(1):8–14. 
 
4. Trần Thị Anh Tường, Nguyễn Thị Kim Ngân và cộng sự. Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2018;14(4):7-15. 
 
5. Khổng Kim Chung, Đặng Việt Đức, Nguyễn Bá Tâm, Nguyễn Thanh Chò, Phạm Ngọc Châu, Nguyễn Thị Thanh Luyến. Nhu cầu tư vấn dinh dưỡng của người bệnh rung nhĩ điều trị ngoại trú thuốc chống đông kháng vitamin K tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2021. Tạp Chí Nghiên Cứu Học. 2022;153(5):155–164. 
 
6. Trần Khánh Thu. Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và hiệu quả mô hình can thiệp tư vấn dinh dưỡng, cung cấp chế độ ăn cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ. Luận án Tiến sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội. 2017. Truy cập tại http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1737. 
 
7. Phạm Thị Thắm, Đoàn Ngọc Thuỷ Tiên, Lê Thị Hương, Đặng Công Sơn, Ngô Thị Thanh Vân, Lê Minh Đạt. Nhu cầu và sự sẵn sàng chi trả cho dịch vụ tư vấn dinh dưỡng của người bệnh tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2018-2019. Tạp chí Y tế Công cộng. 2020:68-77. 
 
8. Nguyễn Thị Đính, Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Liễu, Nguyễn Thị Thu Thủy. Nhu cầu, khả năng chi trả cho suất ăn bệnh lý và tư vấn dinh dưỡng của người bệnh tại Bệnh viện K. 2019. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2020; 129(5):172-178. 

Keyword: Demand for nutrition counseling, patients, lung cancer, Hanoi Oncology Hospital