Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa Hưng Hà năm 2022 và một số yếu tố liên quan

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang, Đỗ Thị Hòa, Phạm Thị Oanh
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 18 - Số 5 + 6 - Vol.18 - No. 5 + 6 - Năm 2022/ Year 2022
Tóm tắt tiếng Việt:

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng thừa cân-béo phì (TC-BP) ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 (T2ĐTĐ) nội trú.
 
Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 128 bệnh nhân T2ĐTĐ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà tỉnh Hưng Yên từ tháng 1/2022 - 5/2022. Tình trạng dinh dưỡng được đánh giá theo chỉ số khối cơ thể (BMI). Sử dụng kiểm định χ2 để xác định mối liên quan đơn biến đối với tình trạng TC-BP.
 
Kết quả: Tỷ lệ TC-BP (BMI ≥23 kg/m2) là 22,6%, tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn (BMI < 18,5 kg/m2)  là 10,2%. Có mối liên quan giữa tình trạng TC-BP với thói quen ăn ngọt (OR=2,5; 95%CI=1,02-6,64), ít hoạt động thể lực (OR=2,57; 95%CI=1,01-6,85) và năng lượng ăn vào (OR=4,4; 95%CI=1,36-18,6) của đối tượng nghiên cứu.
 
Kết luận: Ở bệnh nhân T2ĐTĐ, thừa cân-béo phì tồn tại với tỷ lệ đáng chú ý và có mối liên quan đơn biến đối với thói quen ăn ngọt, ít hoạt động thể lực và dư thừa năng lượng ăn vào.
 
Tài liệu tham khảo
 
1. World Health Organization (2016). Global Report on Diabetes. Accessed 5 May, 2022 at https://www.who.int/publications/i/item/9789241565257. 
 
2. International Diabetes Federation. (2019). IDF Diabetes Atlas Ninth edition 2019. Published online 2019. 
 
3. Nguyen CT, Pham NM, Lee AH, Binns CW. Prevalence of and Rish Factor for Type 2 Diabetes Mellitus in Vietnam: A Systematic Review. Asia Pac J Public Health. 2015;27 (6):588-600. 
 
 4. Trịnh Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Hưng. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2020. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2021;146 (10):150-157. 
 
5. World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific. The Asia-Pacific perspective: redefining obesity and its treatment Health Communications Australia, Sydney 2000. 
 
6. Bộ Y tế. Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2016. 
 
7. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường týp 2. Ban hành theo Quyết định số 5481/QĐ - BYT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 8. ADA. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes 2020. Diabetes care. 2020;43 (1):14-31. 
 
9. Phạm Thị Thùy Hương. (2017) Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường type 2 được quản lý tại bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam năm 2016-2017. Luận văn Thạc sĩ Dinh dưỡng, Trường Đại học Y Hà Nội. 
 
10. Đỗ Thị Mai Phương, Nguyễn Trọng Hưng. Tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm khẩu phần của người bệnh đái tháo đường type 2 tại bệnh viện đa khoa Xanh pôn năm 2019-2020. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2021;146 (10), 130-139. 
 
11. Khổng Thị Thúy Lan. Tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần và tập quán ăn uống của bệnh nhân ĐTĐ typ 2 tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc năm 2014-2015. Luận văn Thạc sĩ y học. Trường Đại học Y Hà Nội 2015. 

Từ khóa: Đái tháo đường týp 2, thừa cân-béo phì, yếu tố liên quan, bệnh viện đa khoa Hưng Hà

Nutritional status of hospitalized patients with type 2 diabetes at Hung Ha general hospital and associated factors, 2022

Author: Nguyen Thi Thu Trang, Do Thi Hoa, Pham Thi Oanh
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 18 - Số 5 + 6 - Vol.18 - No. 5 + 6 - Năm 2022/ Year 2022
English summary:

Aims: To identify nutritional status and associated factors for overweight-obesity in hospitalized patients with type 2 diabetes (T2D).
 
Methods: A cross-sectional study was carried out on 128 T2D patients hospitalized at Hung Ha General Hospital from January to May 2022. Nutritional status was assessed using body mass index (BMI). The chi-square test was applied to identify the association between some factors and overweight-obesity.
 
Results: The rate of overweight-obesity (BMI ≥ 23 kg/m2) was 22.6%. The rate of chronic energy deficiency (BMI <18.5 kg/m2) was 10.2%. Some factors associated with overweight-obesity included sweet eating habits (OR=2.5, 95%CI=1.02-6.64), regular physical activity (OR=2.57, 95%CI=1.01-6.85), and over intake of energy (OR=4.4, 95%CI=1.36-18.6) of the subjects.
 
Conclusion: A remarkable rate of overweight-obesity was found in hospitalized patients with T2D. Sweet eating habits, regular physical activity and over intake of energy were associated with overweight and obesity in the subjects.
 
References
 
1. World Health Organization (2016). Global Report on Diabetes. Accessed 5 May, 2022 at https://www.who.int/publications/i/item/9789241565257. 
 
2. International Diabetes Federation. (2019). IDF Diabetes Atlas Ninth edition 2019. Published online 2019. 
 
3. Nguyen CT, Pham NM, Lee AH, Binns CW. Prevalence of and Rish Factor for Type 2 Diabetes Mellitus in Vietnam: A Systematic Review. Asia Pac J Public Health. 2015;27 (6):588-600. 
 
4. Trịnh Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Hưng. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị tại bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2020. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2021;146 (10):150-157. 
 
5. World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific. The Asia-Pacific perspective: redefining obesity and its treatment Health Communications Australia, Sydney 2000. 
 
6. Bộ Y tế. Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2016. 
 
7. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường týp 2. Ban hành theo Quyết định số 5481/QĐ - BYT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
 
8. ADA. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes 2020. Diabetes care. 2020;43 (1):14-31. 
 
9. Phạm Thị Thùy Hương. (2017) Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo đường type 2 được quản lý tại bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam năm 2016-2017. Luận văn Thạc sĩ Dinh dưỡng, Trường Đại học Y Hà Nội. 
 
10. Đỗ Thị Mai Phương, Nguyễn Trọng Hưng. Tình trạng dinh dưỡng và đặc điểm khẩu phần của người bệnh đái tháo đường type 2 tại bệnh viện đa khoa Xanh pôn năm 2019-2020. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2021;146 (10), 130-139. 
 
11. Khổng Thị Thúy Lan. Tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần và tập quán ăn uống của bệnh nhân ĐTĐ typ 2 tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc năm 2014-2015. Luận văn Thạc sĩ y học. Trường Đại học Y Hà Nội 2015. 

Keyword: Type 2 diabetes, overweight-obesity, associated factors, Hung Ha General Hospital