Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư phổi điều trị nội trú tại bệnh viện K, cơ sở Tân Triều năm 2021

Tác giả: Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Bích Huyền, Đào Văn Tú, Nguyễn Vinh Hiển
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 18 - Số 3 + 4 - Vol.18 - No.3 + 4 - Năm 2022/ Year 2022
Tóm tắt tiếng Việt:

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư phổi điều trị nội trú.
 
Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang, nghiên cứu được tiến hành năm 2021 trên 190 người bệnh đang điều trị ung thư phổi tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Sử dụng chỉ số BMI, PG-SGA và một số chỉ số cận lâm sàng như protein, albumin, pre-albumin, và tế bào lympho để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh.
 
Kết quả: Tỉ lệ người bệnh thiếu năng lượng trường diễn độ III, độ II và độ I lần lượt là 7,9%, 2,1% và 18,9%. Tỉ lệ người bệnh trong 1 tháng gần đây giảm cân nặng ở mức độ  1 và 2 lần lượt là 78,9% và 7,9%. Tỉ lệ người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng với mức PG-SGA loại B là 21,6% và loại C 17,4%. Hơn 20% đối tượng có suy dinh dưỡng vừa và nặng với mức albumin <27 g/L, 100% người bệnh có pre- albumin < 15mg/dL; protein < 6,5 g/dL
 
Kết luận: Tỷ lệ người bệnh ung thư có nguy cơ suy dinh dưỡng vẫn còn ở mức cao. Do vậy, cần tăng cường chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh để đảm bảo người bệnh đủ dinh dưỡng và đủ điều kiện để thực hiện các điều trị, can thiệp.
 
Tài liệu tham khảo
 
1. Rafiemanesh H, Mehtarpour M, Khani F, et al. Epidemiology, incidence and mortality of lung cancer and their relationship with the development index in the world. J Thorac Dis. 2016;8(6):1094–1102. 
 
2. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209–249. 
 
3. WHO. International agency for Research on Cancer, Globocan 2020 [Internet]. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/704-viet-nam-fact-sheets.pdf. 2020. 
 
4. Nicolini A, Ferrari P, Masoni MC, et al. Malnutrition, anorexia and cachexia in cancer patients: A mini-review on pathogenesis and treatment. Biomed Pharmacother. 2013;67(8):807–817. 
 
5. Đào Thị Thu Hoài. Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của bệnh nhân ung thư tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện Bạch Mai, năm 2015. Luận văn thạc sỹ dinh dưỡng; 2015. 
 
6. Dương Thị Phượng, Lê Thị Hương, Nguyễn Thuỳ Linh, Dương Thị Yến. Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tại chí Nghiên cứu Y học. 2017;106(1):163- 170. 
 
7. Küçükkatirci S, Sahin H, Soylu M, Çiçek B. Nutritional Status and Quality of Life in Lung Cancer Patients. Studies on Ethno-Medicine. 2017;11(3):268–277. 
 
8. Kilic P, Iren S, Bagriacik U, Benekli M. The impact of nutritional support on treatment- related complications, QOL and survival in lung cancer patients undergoing radiotherapy: A randomized controled study. Clinical Nutrition Supplements. 2012;7:164. 
 
9. Kovacevic T, Zaric B, Bokan D, Stanic J. Importance of Assessment of Malnutrition Risk in Lung Cancer Patients: Topic: Symptoms, Therapeutic Interventions. Journal of Thoracic Oncology. 2017;12(1):S1418–419. 
 
10. Nguyễn Thị Hồng Thái. Khảo sát tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của người bệnh ung thư phổi điều trị tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2019. Luận văn thạc sỹ. Trường Đại học Y Hà Nội, 2019. 
 
11. Bauer J, Capra S, Ferguson M. Use of the scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) as a nutrition assessment tool in patients with cancer. Eur J Clin Nutr. 2002;56(8):779–785. 
 
12. Carriço M, Guerreiro CS, Parreira A. The validity of the Patient-Generated Subjective Global Assessment Short-form© in cancer patients undergoing chemotherapy. Clinical Nutrition ESPEN. 2021;43:296–301. 
 
13. Weir CB, Jan A. BMI Classification Percentile And Cut Off Points. In StatPearls Publishing; 2022. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541070/ 
 
14. DeLegge MH, Drake LM. Nutritional Assessment. In: DeLegge MH, editor. Nutrition and Gastrointestinal Disease [Internet]. Humana Press; 2008. p. 1–29. Available from: https://doi.org/10.1007/978-1-59745-320-2_1  
 
15. Chermiti Ben Abdallah F, Ben Saïd H, Chamkhi N, et al. [Assessment of nutritional status in patients with primary lung cancer]. Tunis Med. 2013;91(10):600–604. 
 
16. Ge T, Lin T, Yang J, Wang M. Nutritional status and related factors of patients with advanced lung cancer in northern China: a retrospective study. Cancer Manag Res. 2019;11:2225–2231. 
 
17. Nguyễn Thị Hương Quỳnh, Trần Văn Long, Nguyễn Đăng Trường. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư điều trị bằng hóa chất tại bệnh viện Quân y 103. 1. 2018;1(03):88–88. 

Từ khóa: Ung thư phổi, tình trạng dinh dưỡng, Bệnh viện K

Nutritional status of inpatients with lung cancer at Vietnam national hospital in Tan Trieu campus in 2021

Author: Thi Thu Ha LE, Bich Huyen NGUYEN, Van Tu DAO, Vinh Hien NGUYEN
Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences - Tập 18 - Số 3 + 4 - Vol.18 - No.3 + 4 - Năm 2022/ Year 2022
English summary:

Aims: To assess the nutritional status of lung cancer inpatients treated at Vietnam’s national cancer Hospital, Tan Trieu campus in 2021.
 
Methods: Cross-sectional study was conducted on 190 inpatients are being treated for lung cancer at Vietnam’s national cancer Hospital, Tan Trieu campus. Nutritional status of patients was identified using BMI, PG-SGA, and biochemical index including serum protein, albumin, pre-albumin, and  lymphocytes.
 
Results: The percentage of chronic energy deficiency in grades III, II, and I were 7.9%, 2.1%, and 18.9%, respectively. The percentage of patients in the last one month who lost weight at levels 1 and 2 was 78.9% and 7.9%, respectively. The proportion of patients at risk of malnutrition with PG-SGA class B was 21.6% and class C 17.4%. More than 20% of subjects had moderate to severe malnutrition with albumin levels < 27 g/L, 100% of patients had pre-albumin < 15 mg/dL and protein > 6,5 g/dL.
 
Conclusion: The rate of cancer patients at risk of malnutrition remains high. Therefore, it is necessary to strengthen the nutritional care of inpatients to ensure that they are always healthy and eligible for treatment and intervention.
 
References
 
1. Rafiemanesh H, Mehtarpour M, Khani F, et al. Epidemiology, incidence and mortality of lung cancer and their relationship with the development index in the world. J Thorac Dis. 2016;8(6):1094–1102. 
 
2. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021;71(3):209–249. 
 
3. WHO. International agency for Research on Cancer, Globocan 2020 [Internet]. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/704-viet-nam-fact-sheets.pdf. 2020. 
 
4. Nicolini A, Ferrari P, Masoni MC, et al. Malnutrition, anorexia and cachexia in cancer patients: A mini-review on pathogenesis and treatment. Biomed Pharmacother. 2013;67(8):807–817. 
 
5. Đào Thị Thu Hoài. Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của bệnh nhân ung thư tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện Bạch Mai, năm 2015. Luận văn thạc sỹ dinh dưỡng; 2015. 
 
6. Dương Thị Phượng, Lê Thị Hương, Nguyễn Thuỳ Linh, Dương Thị Yến. Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tại chí Nghiên cứu Y học. 2017;106(1):163- 170. 
 
7. Küçükkatirci S, Sahin H, Soylu M, Çiçek B. Nutritional Status and Quality of Life in Lung Cancer Patients. Studies on Ethno-Medicine. 2017;11(3):268–277. 
 
8. Kilic P, Iren S, Bagriacik U, Benekli M. The impact of nutritional support on treatment- related complications, QOL and survival in lung cancer patients undergoing radiotherapy: A randomized controled study. Clinical Nutrition Supplements. 2012;7:164. 
 
9. Kovacevic T, Zaric B, Bokan D, Stanic J. Importance of Assessment of Malnutrition Risk in Lung Cancer Patients: Topic: Symptoms, Therapeutic Interventions. Journal of Thoracic Oncology. 2017;12(1):S1418–419. 
 
10. Nguyễn Thị Hồng Thái. Khảo sát tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của người bệnh ung thư phổi điều trị tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2019. Luận văn thạc sỹ. Trường Đại học Y Hà Nội, 2019. 
 
11. Bauer J, Capra S, Ferguson M. Use of the scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) as a nutrition assessment tool in patients with cancer. Eur J Clin Nutr. 2002;56(8):779–785. 
 
12. Carriço M, Guerreiro CS, Parreira A. The validity of the Patient-Generated Subjective Global Assessment Short-form© in cancer patients undergoing chemotherapy. Clinical Nutrition ESPEN. 2021;43:296–301. 
 
13. Weir CB, Jan A. BMI Classification Percentile And Cut Off Points. In StatPearls Publishing; 2022. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541070/ 
 
14. DeLegge MH, Drake LM. Nutritional Assessment. In: DeLegge MH, editor. Nutrition and Gastrointestinal Disease [Internet]. Humana Press; 2008. p. 1–29. Available from: https://doi.org/10.1007/978-1-59745-320-2_1  
 
15. Chermiti Ben Abdallah F, Ben Saïd H, Chamkhi N, et al. [Assessment of nutritional status in patients with primary lung cancer]. Tunis Med. 2013;91(10):600–604. 
 
16. Ge T, Lin T, Yang J, Wang M. Nutritional status and related factors of patients with advanced lung cancer in northern China: a retrospective study. Cancer Manag Res. 2019;11:2225–2231. 
 
17. Nguyễn Thị Hương Quỳnh, Trần Văn Long, Nguyễn Đăng Trường. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư điều trị bằng hóa chất tại bệnh viện Quân y 103. 1. 2018;1(03):88–88. 

Keyword: Nutrition status, lung cancer, Vietnam’s national cancer Hospital