SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Cập nhật: 5/19/2023 - Lượt xem: 26745
Nguồn: Mạng lưới giám sát dinh dưỡng toàn quốc-VDD
Source: National nutrition surveillance network-NIN
               1999      2000      2001      2002      2003      2004      2005
 
               2006      2007      2008      2009      2010      2011      2012
 
               2013      2014      2015      2016      2017      2018      2019
 
               2020
 
 
 
 
 
Nguồn: Mạng lưới giám sát dinh dưỡng toàn quốc (VDD và A&T)
Source: National nutrition surveillance network (NIN and A&T)
                 2012      2013      2014
 
Nguồn: Điều tra về Vi chất dinh dưỡng năm 2014 - 2015-VDD