SỐ LIỆU THỐNG KÊ

Cập nhật: 6/14/2020 - Lượt xem: 21638
Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em < 5 tuổi
Prevalence of malnutrition at children under 5 years old
Nguồn: Mạng lưới giám sát dinh dưỡng toàn quốc-VDD
Source: National nutrition surveillance network-NIN
  • Tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới năm tuổi (1999-2017)
    Nutrition status of children under 5 years old (1999 - 2017)
    2000
2005

2007
20082009
2010
20112012

2013
2015
2016
2017
2018
 
Nguồn: Mạng lưới giám sát dinh dưỡng toàn quốc (VDD và A&T)
Source: National nutrition surveillance network (NIN and A&T)
              
20122013  2014