Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển

Cập nhật: 10/9/2023 - Lượt xem: 12865
NĂM 2023
 
Công văn số 6387/BYT-DP, ngày 05/10/2023 của Bộ Y tế về việc tổ chức truyền thông Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2023
 
Thông điệp Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2023
 
Công văn số 1018/VDD-GDTT ngày 09/10/2023 của Viện Dinh dưỡng về việc Hướng dẫn Tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2023
 
Hướng dẫn của Viện Dinh dưỡng về việc Tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và phát triển" tại địa phương năm 2023      (Tải về file word)        (Tải về file pdf)
 
 
NĂM 2022 
 
Công văn số 5738/BYT-DP, ngày 12/10/2022 của Bộ Y tế về việc tổ chức truyền thông Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2022
 
Công văn số 743/VDD-GDTT ngày 12/10/2022 của Viện Dinh dưỡng về việc Hướng dẫn Tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2022
 
  •  
Thông điệp Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2022   (Tải về file pdf);   (Tải về file word)
 
Hướng dẫn của Viện Dinh dưỡng về việc Tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2022 tại địa phương      (Tải về file word)        (Tải về file pdf)
 
 
NĂM 2021
 
Công văn số 7965/BYT-DP, ngày 23/9/2021 của Bộ Y tế về việc tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2021
 
Công văn số 691/VDD - GDTT, ngày 24/9/2021 của Viện Dinh dưỡng về việc Hướng dẫn triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2021
 
Hướng dẫn của Viện Dinh dưỡng về việc Tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và phát triển" tại địa phương năm 2021      (Tải về file word)          (Tải về file pdf)
 
Thông điệp Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2021
NĂM 2020

Công văn số 5441/BYT-DP, ngày 08/10/2020 của Bộ Y tế về việc Tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2020

Công văn số 576/VDD-GDTT, ngày 08/10/2020 của Viện Dinh dưỡng về việc Hướng dẫn Tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2020

Hướng dẫn của Viện Dinh dưỡng về việc tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" tại địa phương năm 2020. (Tải về file pdf);       (Tải về file word)

Mẫu báo cáo hoạt động triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2020. (Tải về file.pdf);  (Tải về file.word)

 Thông điệp Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2020
  
NĂM 2019

Công văn số 5742/BYT-DP, ngày 30/9/2019 của Bộ Y tế về việc Tổ chức Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2019

Công văn số 568/VDD-GDTT, ngày 02/10/2019 của Viện Dinh dưỡng ngày về việc Hướng dẫn Tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2019

Hướng dẫn của Viện Dinh dưỡng về việc tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" tại địa phương năm 2019

Mẫu báo cáo hoạt động triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2019
 
Thông điệp Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2019
  
NĂM 2018

Công văn số 5557/BYT-DP, ngày 19/9/2018 của Bộ Y tế về việc Tổ chức Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2018"

Công văn số 451/VDD-GDTT, ngày 20/9/2018 của Viện Dinh dưỡng về việc Hướng dẫn Tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2018

Mẫu báo cáo hoạt động triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2018

Thông điệp Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2018

Thông cáo báo chí Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2018 
  
NĂM 2017

Công văn số 5244/BYT-DP, ngày 18/9/2017 của Bộ Y tế về việc Tổ chức tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2017.

Công văn số 456/VDD-GDTT, ngày 19/9/2017 của Viện Dinh dưỡng về việc Hướng dẫn tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và phát triển" và Hướng dẫn triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và phát triển" năm 2017

Mẫu báo cáo hoạt động triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và phát triển" năm 2017

Thông điệp Tuần lễ "Dinh dưỡng và phát triển" năm 2017

Thông cáo báo chí Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2017

Báo cáo hoạt động triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2017
  
NĂM 2016


Công văn số 6756/BYT-DP, ngày 12/9/2016 của Bộ Y tế về việc Tổ chức Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2016

Công văn số 549/VDD-GDTT, ngày 12/9/2016 của Viện Dinh dưỡng về việc Hướng dẫn tổ chức triển khai Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2016

Hướng dẫn tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2016 (Kèm theo công văn số 549/VDD-GDTT, ngày 12/9/2016)
Mẫu báo cáo hoạt động triển khai Tuần lễ "Dinh Dưỡng và Phát triển" năm 2016

Thông điệp Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2016
Phóng sự Các hoạt động Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2016

  
NĂM 2015
Công văn số 6926/BYT-DP, ngày 18/9/2015 của Bộ Y tế về việc Tổ chức Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2015

Công văn số 662/VDD-GDTT, ngày 18/9/2015 của Viện Dinh dưỡng về việc Hướng dẫn tổ chức triển khai Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2015

Hướng dẫn tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2015 (Kèm theo công văn số: 662/VDD-GDTT, ngày 18/9/2015)


Thông điệp Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2015

Thông cáo báo chí hưởng ứng Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2015

Video clip Thông điệp hưởng ứng Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2015
  
NĂM 2014
Công văn số 6211/BYT-DP, ngày 09/9/2014 của Bộ Y tế về việc Tổ chức Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2014

Công văn số 709/VDD-GDTT, ngày 09/9/2014 của Viện Dinh dưỡng về việc Hướng dẫn tổ chức triển khai Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2014

Mẫu báo cáo hoạt động triển khai Tuần lễ "Dinh Dưỡng và Phát triển" năm 2014 

Phụ lục chi tiết Hướng dẫn tổ chức triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2014 (Kèm theo công văn số: 709/ VDD-GDTT, ngày 9/9/2014)

Thông điệp Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2014

Thông cáo báo chí Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2014 

  
NĂM 2013

Công văn số 5952/BYT-DP, ngày 24/9/2013 của Bộ Y tế về Việc Tổ chức Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2013

Công văn số 481/VDD-GDTT, ngày 24/9/2013 của Viện Dinh dưỡng về việc Hướng dẫn triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2013

Mẫu báo cáo hoạt động hưởng ứng Tuẫn lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2013 

 Kế hoạch hoạt động Triển khai Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2013

Thông điệp Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2013
  
NĂM 2012

Công văn số 6802/BYT-DP, ngày 08/10/2012 của Bộ Y tế về việc Tổ chức Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2012. 

Công văn số 499/VDD-GDTT, ngày 09/10/2012 của Viện Dinh dưỡng về việc Hướng dẫn hoạt động Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2012.

Thông điệp truyền thông Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2012